APRAKSİ BELİRTİLER

Apopleksi, sık rastla­nan bir olaydır; bir hasta, aniden bilin­cini yitirip, komaya girerse, bir felç geçirmiş olması olasılığı vardır. Böyle bir kişinin soluğunun alkol kokması şaşır­tıcıdır, ama teşhisi yanıltmamahdır. Felç­ler, genellikle orta yaşlı veya yaşlılar­da görülür, fakat apopleksinin nedeni, patlamış bir anevrizma ise, gençlerde de felç olabilir. Bazen, felçten önce, olacak olayı haber veren belirtiler görü­lebilir; bunlara özellikle, pıhtılaşmanın ufak bir dalda başlayıp asıl atardamara yayıldığı hallerde rastlanır. Bir organ­da duyulan uyuşma, beceriksizlik, felç ve koma ile sonuçlanabilir. Felcin nede­ni, boyunda uzanan ve beynin asıl bes­leyici atardamarı olan iç karotis atar-damarındaki pıhtılaşma ise, felçten bir süre önce bitkinlik, konuşma güçlüğü veya konfüzyon belirmiştir. Bazen, şid­detli bir baş ağrısı, bir hemoraji (şid­detli kanama) tehdidi anlamını taşır. Ambolizmi (başka yerde oluşmuş pıh­tının, beyin atardamarını tıkaması hali) izleyen felçler çok ani belirir. Tedavi: Acil önlem, hastanın rahat soluk alması ve sıcak tutulması aslına dayanır. Kişiye kesinlikle alkol veya her­hangi bir yiyecek ve içecek verilmeme­lidir. İyileşmesi mümkün kişilerde, bir­kaç gün içinde bilinç yeniden belirir, ama konfüzyon görülür ve huzursuzdur­lar. Çevrelerinin farkına varmaları art­tıkça, olaym ne derece önemli bir felce neden olduğu ortaya çıkar. Bu durum­da, tehlike, hastada zatürree ve hare­ketsiz yatmaktan ötürü belirecek yatak yaralandır ve bu hastaların bakımı çok zordur. Haftalar geçtikçe iyileşme iler­ler, ama felçli organlar, bakıcılar tara­fından günde en aşağı dört kez, tam ola­rak hareket ettirilmezse, bu organlar iyi-leşmeyecek şekilde sertleşir ve ağrıma­ya başlar. Organlarda herhangi bir ka­sılmaya izin verilmemeli ve kaslar spazm-lı olup da eklemleri kastıkça, organ, özel kalıplar içinde, kasılmayacak şekilde bağ­lanmalıdır.
İyileşme uzun ve güçtür; hastada ko­nuşma ve kavram zorlukları belirmişse,bakımı daha da güçleşir. Olayın başın­da alman önlemlere cevap verebilen tek apopleksi şekli, bir anevrizma kanama­sına bağlı olanıdır, fakat bazı hallerde, böyle bir kanama sonrası, beyinde bü­yük bir pıhtı kalır ve cerrahi müdaha­le ile çıkartılması gerekir. Günümüzde mikroşirurji, yani mikroskop altında ya­pılan cerrahi müdahalelerle kanayan in­ce damarları tutmak ve oluşan pıhtıyı çıkarmak yönünde önemli adımlar atıl­mıştır. Beyin damarlarının durumu, an-jiyografi ile anlaşılır

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git