ŞİŞMANLIK VE DİYET İLE İLGİLİ SON SÖZLER

Sağlıklı yaşam için beslenme, beden hareketleri ve uyku üç ana kuraldır
Ibni Sina (980-1037)
Hekimlerin üstatları olan Hippokrates iki bin, Ibni Sina‘nın da bin yıl önce sağlıklı yaşamak için beslenme ile ilgili önerileri, önemini yitirmemiş, tersine bugün tüm dünyada sağlık açısından en Önemli ve bir numa­ralı konu olmuştur beslenme ve beden eğitimi.
Evet, «Sağlıklı yaşam, dengeli kiloyla mümkündür. Dengeli kilo için de dengeli beslenme gerekir.»
îşte, biz de bu görüş ve inançla kaleme aldığımız kitabımızda önce yetersiz beslenmenin zararları ve komp-likasyonları, sonra da aşırı beslenmenin neden olduğu şişmanlığın zararları ve komplikasyonları üzerinde dur­duk. Böylece, beslenmenin her iki sivri ucunun da has­talıklara ve hatta erken ölümlere yol açtığına değindik. Sağlıklı yaşam için, dengeli, uygun ve düzenli bir beslenmenin zorunlu olduğunu belirttikten sonra, gerek­li olan yiyecek ve içeceklerin cinsLeri üzerinde ve ayrı­ca bunlar hakkında yararlı bilgiler sunmaya çalıştık. Bunun yanı sıra, kişilerin boylarına, yaşlarına ve cinsi­yetlerine göre ideal kilolarını gösterir çizelgelerle, şiş­manlık derecelerini, yani gereğinden kaç kilo fazla ol­duklarını saptayabilmeleri için yardımcı olmaya da ça­lıştık.
Zayıflamanın yararlarını sıralarken, kısa zamanda fazla kilo vermenin bilimsel açıdan ne kadar çok za­rarlı olduğunu belirttik.
Uluslararası birçok kuruluşların ve bilginlerin öner­dikleri yavaş ve tedrici zayıflama rejimini, biz de be­nimseyerek okurlarımıza önerdik. Çünkü, inanıyoruz ki, uygun, yararlı ve sağlıklı kilo verme bu şekildedir, yani kerte kerte ve uzun bir süre içinde. Bu rejime göre, kişiyi şişman hale getiren, alışılagelmiş yeme ve içme­lerinden günde % 20 ile % 25 arasmda bir kısıtlama ile yağ, şeker ve tuzdan uzak kalmak gerekiyor. Bu re­jimde yiyecekleri ve içecekleri men etmek, yani yasak­lamak yok, ye ve fakat daha az ye, var.
Bu rejime göre günlük alışılmış yiyecek ve içecek­lerden dörtte bir azaltırsak ve mesela günde 500 kalo­rilik bir kısıtlama ile haftada yarım ve ayda iki kilo ver­mek mümkündür.
sis2Ancak, bu kısıtlamanın uygulanması için günlük ve­ya haftalık reçeteler yerine, kişinin yiyeceğini kendisi seçmesini öğrensin amacı vardır. Bunun için de besinlerin kalori değerleri hakkında genel bilgiler vermeyi, gün­de kaç öğün ve her öğünde yiyebilecekleri yemek çeşit­lerini Önerdik. Böylece, her kişinin bulunduğu yörenin özelliklerine, imkânlarına, zevkine, arzusuna ve nihayet mali gücüne göre yiyeceğini kendisine bırakmayı çok daha yararlı bulduk. Yine okurlarımıza yardımcı olabil­mek amacıyla kitabımızın son bölümünde aynı tür yi­yecek ve içecekleri gruplar halinde ve aynı miktarlarda olmak üzere sağladıkları kalorileri ve bileşimlerini be­lirttik. Böylece okurlarımız, kalori değerleri açısından da gıdalarını seçebilme olanağını elde etmiş olacaklardır.
Kişinin günlük ortalama kalori ihtiyacının saptan­masında, A.B.D., ingiltere ve Birleşmiş Milletler’in or­taklaşa hazırladıkları formüle uyarak, kilonun belirli bir sayı ile çarpılmak gerektiğini ve bu sayının ise çocuk­lar ve küçükler için 100, olgun yaştakiler için 30, yaşlı­lar için de 25 olduğunu belirttik. Buna göre, ideal kilo­su 30 ile çarpılarak elde edilen sayı o kişinin ortalama günlük kalori ihtiyacını gösterir.
Esas olan, kişinin gereğinden fazla kilo alarak şiş­manlamaması gerekir, sağlığı bakımından. Eğer şişman ise ve kilo vermesi gerekiyorsa, zayıflayabilmesi için önce bu zayıflamanın yararına inanmak, zayıflamaya ka­rar vermek ve sonra da bunu uygulamak için irade sahi­bi olması şarttır. Aksi takdirde başlanılan bir rejim ya­rıda kalmaya mahkûmdur. Böylece verilen kilolar da ko­layca geri alınır.
Yine bu zayıflama rejimin bir gereği ve ikinci yön­temi olan, sabahları 5-10 dakikalık jimnastik hareketle­ri ile günde en az bir saatlik sıkı bir yürüyüş veya işye­rine yürüyerek gidip gelmek ile, hem sağlık açısından çok yararlı olacağını ve hem de böylece günde yiyecek kı­sıtlamasına ilave olarak 500 kalori daha fazla harcaya­rak haftada bir, ayda dört kilo verilebileceğini önerdik. Böylece bu rejimden gereği gibi yararlanmak için hem kısıtlama ve hem de harcama yöntemlerini birlikte uy­gulamak gerekir. Formunuzu da korumak için uzun bir jimnastiğe gerek yoktur. Sabahları, günde sadece 5 veya 10 daki­kalık jimnastik hareketi, şişmanlamamak ve her zaman zinde kalmanız için yeter, ayrıca genç kalmanıza da yardım eder. Düzenli hareketler, yürüyüşler zayıflama­nın yanı sıra, kalp hastalıklarım da azaltır. Eski insan­lar bizlerden daha sağlamdılar. Zira, geçmişte insanlar şimdikinden fazla yürüyor ve hareket ediyorlardı. Hat­ta eskiden yalnız kentler arasında kullanılan ulaşım araçlarını, şimdi biz ev ile bakkal arasında kullanıyoruz.
Sağlıklı yaşamak için düzenli ve gereği şekilde bes­lenmenin, gerekiyorsa zayıflamanın yanı sıra, özellikle gebeliklerde ve yeni doğanlarda görülen ve sağlık açı­sından çok zararlı olan şişmanlıkların nedenleri ve ön­lenmeleri üzerinde de durmayı ve bu konularda öneri­lerde bulunmayı da yararlı bulduk.
Şu halde, Önerilerimlizi özetlersek:
1 Fazla kilo almayı önleyin. Şişman iseniz, fazla kiloları kısa bir zaman yerine daha uzun bir sürede tedrici olarak veriniz.
2 Zayıflamak için, önce ekmeği ve şekeri azaltın.Sonra yağ ve tuzdan uzak kaim.
3 içki ve sigarayı bırakamazsanız aşırıya kaçmayın.
4 Günde sabahları 5-10 dakika olsun jimnastik yapın.
Gündüzleri en az bir saat yürüyün. Böylece genç kalın, sağlıklı ve çok yaşayın.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git