SİSTİT

SİSTİT.
İdrar torbası iltihabı.
Nedeni: İdrar torbasmı genellikle en­fekte eden organizmalar, Escheria coli, stafilokok ve streptokoklardır. Ayrıca, Bacillus proteus, Bacillus pyocyaneus en­feksiyonlarına da rastlanır. Kadınlarda, üretra kısa olduğundan, gebelik sırasın­da, rahim prolaps’ı gibi jinekolojik has­talıklarda, sistit’e oldukça çok rastlanır. Bazen, tüberküloz sistit de görülebilir. Bu duruma, geçmişte, etkili verem ilaç­ları bilinmezken, daha sık rastlanmak­taydı. Bilharzia’nın (bkz.) görüldüğü ül­kelerde, Schistosomia haematobium kro­nik sistite neden olur. Tekrarlayan sistit nöbetleri, taş, erkekte prostat büyümesi, ya da tümörle ilgilidir.

Belirtileri: Sık işemek, işerken ve diğer zamanlarda karın alt bölümünde ağrı duymak, devamlı idrar yapma du­yusunun varlığıdır. İdrar, kötü kokulu ve kanlı olabilir. Enfeksiyona, ateş ve terleme eşlik edebilir.
Tedavi: İdrarı alkali yapmak için ge­rekli miktarlarda, potasyum sitrat karı­şımıyla bol sıvı verilir. İdrar torbasını tahriş ettiğinden ötürü, alkol içilmeme­lidir. Bir idrar numunesinde testler yapı­lır ve var olan organizmanın cinsi ve ilaca olan duyarlığını incelemek için id­rardan kültür hazırlanır. Genellikle, bu­lunan organizmalar penisiline duyarlı değildir, fakat, sulfamidin, ampisilin, nalidiksik asit (Negram) ve nitrofurantoin (Furadantin) gibi içinden seçim yapabi­lecek geniş bir ilaç listesi vardır. Enfek­siyon kontrol altına alındıktan sonra, var olan gizli kalmış olabilecek, böbrek ve mesane hastalıklarını saptayabilmek için, idrar yollan dikkatle incelenmeli­dir. Sık rastlanan organizma enfeksiyon­ları, varsa, verem enfeksiyonu maskele­yebilir, fakat bilharzia görülen ülkeler­de, bu hastalık çok kolay teşhis edilebi­lir. Sistit tedavisinin asıl amacı, böbrek yıkımının önlenmesidir, çünkü, idrar sis­teminin herhangi bir bölgesinin enfeksi­yonu, tüm sistemin etkileneceğini göste­rir. Mesane enfeksiyonu, böbreklere yük­selir ve genç bir kadında, hafif bir sistit nöbeti, kadına ömür boyu kronik piyelonefritten sıkıntı çektirebilir.

SİSTİT

SİSTİT

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git