AĞRININ YAPISI

Ağrı duyusunu taşıyan sinir lifleri, periferik duyu sinirleri için­de omuriliğe varmaktadır, yerel uyuş­turucular, bu sinirlerin dağıldığı alanda ağrı duyusunu giderirler. Omurilik için­de ilerleyen bu duyusal lifler, spino-talamik traktus (omuriliğin ön-yan kıs­mından geçerek talamusa varan sinir yol­ları) boyunca yol alıp, omurilikte çap-razlaşır ve karşı tarafa geçerler. Böyle­likle, vücudun sağ tarafında uyarılan ağ­rı duyusu, omuriliğin sol tarafında yol alır; solunda uyarılanlarsa tersine, sağ tarafta ilerlerler. Sinir cerrahisi bazı hal­lerde spinotalamik traktusu kesip, vü­cudun çeşitli yerlerindeki ağrı duyusunu giderebilir; çünkü duyusal sinirler, belir­li bir düzen içinde ilerlerler. Bu ameli­yat kordotomi adını alır ve özellikle ha­bis hastalıklarda görülen dayanılmaz şid­detteki ağrıların giderilmesinde başvuru­lur. Spinotalamik traktus boyunca, ay­rıca, ısı duyusunu taşıyan sinir lifleri de ilerler. Bu traktus, beyin yarıkürelerinin taban kısmında, talamusa eriştikten son­ra, ağrı uyartılarının gidiş şeklini tam olarak izlemek olanaksızdır. Talamus’ta çeşitli duyular lokalizedir ve sinir cer­rahı, stereotaksik aletiyle, talamus’un de­ğişik noktalarını uyararak, bu duyuları uyandırabilir. Saptanan belirli duyu nok­talarını yıkarak bu duyuyu ortadan kal­dırmak mümkündür. Bununla birlikte, ağrı duyusu konusunda, bu girişim yön­temi etkisiz kalmıştır. Beyin korteksi üze­rinde yapılan girişimlerle de, ağrı duyu­su ancak birkaç gün için azaltılabilmektedir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git