İNTİHAR

İNTİHAR. İntiharın, en çok, dünyanın gelişmiş bölgelerinde görülmesi, gerçek bir çelişkidir. Gelişmemiş yerlerde, ke­limenin anlamı dahi bilinmeyebilir. Bu çelişkinin açıklamasını yapmaya kalkı­şanlar, şu özelliklerden söz ederler:
Sanayi devrimi, tarımsal yaşam sürdü­ren, ailenin her bireyinin kendini ya­rarlı görebildiği belirli bir aile düzeni olan toplulukların dengesini değiştirmiş­tir. Günümüzde, yaşlı kişiler, toplumda önemi ve görevi olmayan fazlalıklar dü­zeyindedir.
Herhangi bir yaşta, yalnızlık, intihar­da önemli rolü olan bir faktördür ve modern toplumda görülen aşırı sosyal ve coğrafî hareketler sonucu, yalnızlık, çok kişi için kaçınılmaz bir sonuç olmakta­dır. Bir odalı pansiyonların bulunduğu bir bölgede tek başına yaşayanların ço­ğalmasıyla intihar oranı arasında, belirli bir ilişki vardır. Yine, modern toplumda, başarıya iliştirilen büyük önemle, başa­rısızlığın çok kötü sayılması, kişilerin yaşam çabalarını güçleştirmektedir. “Yükseldikçe düşüşün daha kötü olaca­ğı” ve “yeteri kadar düşük bir düzeyde, daha fazla inişin beklenmediği” anla­mındaki deyimler, bu gerçeği göstermek­tedir.
Batı dünyasında, aşk kavramına veri­len aşırı önemden ötürü, aşk öyküleri ve evlilik yaşamlarının, birçok erişkin ve evli kadını, intihara yönelttiği de bir gerçektir.
İntiharla, intihar girişimi aynı anlama gelmez. Başarılı intiharlar, genellikle, er­keklerin işidir. İntihara yeltenen her 4 erkekten 3’ü ölmektedir. Buna karşılık, kadınlarda bu oran, 4’te l’dir. İntihara girişim, çoğunlukla genç yaş gruplarında ve evli kadınlarda, “aşkta hayal kırıklı­ğı” sonucu görülmektedir. Böylece, ba­şarısız intiharın tersine (başarısız inti­hara daha çok, yalnız yaşayanlarm sık oldukları bölgelerde rastlanır) intihar gi­rişimi, belirli bir toplum ortamında gö­rülür ve çevreye bir çeşit çağrı, tehdit ve hatta duygusal bir blöf niteliğindedir: Kişi, “bak, beni nereye yönelttin; bana daha fazla ilgi göstermezsen, bunu tek­rarlarım!” demektedir. Buna rağmen, in­tihar edeceğinden söz edenin söyledikle­ri, mutlaka değerlendirilmeli ve önem-senmelidir.
İntihardan ölüm vakalarının belirli bir grubunda yapılan araştırma sonucu, ölen­lerin üçte ikisinden fazlasının, birine bu arzularından söz ettiği anlaşılmıştır. Aynı şekilde ilk girişimi başarısızlıkla sonuç­lanan kişinin, bundan sonra da başara­mayacağına inanmak yanlıştır. Ayrıca, istenmediği halde, kaza ile başarıya ula­şan intiharlar da vardır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git