NATÜROPATİ

NATÜROPATİ (Doğa tedavisi). Doğal iyileşmenin, “doğal gıda” almakla müm­kün olduğuna inananlar vardır. “Doğal gıda”dan kasıt, genellikle bitkisel bir rejim veya hiçbir yapay gübre, böcek ilacı, modern yetiştirme yöntemi uygu­lanmamış gıda maddeleridir. Bazı kişi­ler de, bitkilerden elde edilen doğal ilaç­ların, tıbbın ileri sürdüğü ilaçlardan üs­tün olduğunu iddia ederler. Diyetin ge­rekli olduğu diyabet gibi hastalıklar dı­şında, böyle bir rejimin yararını iddia etmek olanaksızdır. Kuşkusuz, modern çiftçilik tekniğiyle yetiştirilmiş ve özel­likle ensektisid uygulanmış bitkiler ve şişmanlatmak amacıyla cinsiyet hormo­nu verilmiş hayvan etleri bazı hallerde zararlı olabilir. Bu durumlarda daha sıkı yasal kontrol gereklidir. Fakat, natüropa-tinin yararlı olduğunu iddia etmek ge­nellikle komik olmaktan ileri gidemez.
Kendi kendimize, doğal gıda veya do­ğal yöntemlerin ne olduğunu sorarsak,durumun garipliğini daha iyi anlarız. Es-kimolar gibi genellikle çevrelerinde yal­nız et bulanlar, başlıca ete dayanan bir rejimi benimsemekle zorunludur. Hiçbir ilkel kabile, tamamen bitkisel bir rejime başvurmamaktadır. Gerçekte de, insan dişleri, bu türün karışık bir rejime da­yandığını gösterir ve bundan ötürü de bitkisel diyet doğal değildir. Bu özellik, uygarlığın doğal olup olmadığı sorununa yol açar. Bilinen bir gerçeğe göre, ilkel insanlarda ortalama hayat 30 yıldır, bu­na karşılık doğal kabul edilmeyen uy­garlıklarda ise ortalama yaşam süresi 70 yıldır. 7 yıl içinde, Seylan’da modern tıp ve D.D.T. yardımıyla, sıtma mücade­lesi sonucu, ölüm oranı yarıya inmiştir. Burada şu soruyu sorabiliriz: Bir bitki­sel rejim ve doğal tedavi yanlısı sıtma, frengi veya cüzzamı nasıl iyileştirebilir? Bu doğal rejimin en kuvvetli taraftar­larından Bernard Shaw bile, uzun yıl­larını, tutulduğu pernisyöz anemi hasta­lığına karşı kendisine yapılan karaciğer özleri zerklerine borçludur. Bir diğer iddiamız da, en öldürücü zehirlerin bit­kisel olduğudur. Böyle bir rejim ve te­davi yönteminin etkili ve yararlı olduğu iddiası tamamen yersizdir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git