Sağlık Sözlüğü – B

• Kazazedeyi yatırıp bacağı elle dikkatli bir şekilde sabıtleştırınız • Hastaneye yolculuk kısa surecekse (örneğin 30 dakikadan daha kısa) ve sarsıntısız ola­caksa ayaklarla dizler altına tam yerinde sargılar yerleştiriniz • Dizle ayak bileği arasına bol miktarda tam­pon koyunuz • Sağlam bacağı yavaşça yaralı bacağın yanı­na getiriniz • Bileklerle ayakların çevresine sekiz biçimin­de bir sargı...
Burun kırıklarında, kanamayla birlikte solu­num yolunun tıkanması da büyük bir sorun­dur. Bu sebeple kazazedenin solunum yolu­nun açık tutulması için elden gelen yapılmalı­dır. Bir soğuk kompres rahatlatıcı olabilir. Genellikle burun kırığının hareketsiz kılınma­sı için tampona gerek yoktur. Burun kanama­sını tedavi ediniz ve kazazedeyi hastaneye kaldırınız. Burun Kırılması Nedir? Yüzümüzde önemli bir bölge olan...
BÜYÜK DIŞ KANAMA İLKYARDIM TEDAVİSİ Kanamayı mümkün olduğu kadar kısa zaman­da kontrol altına alınız Yarayı temiz tutunuz, kan kaybını azaltmak ve enfeksiyonu önle­mek ıçm kapatınız Hastaneye acilen kaldır­mayı ayarlayın. • Daima hatırlamalısınız ki eğer kazazede nefes almıyorsa hemen yapay solunuma başlayınız, kazazede kendinden geçmişse soluk yolunu açın, sonra da kanamayı teda­vi edin...
BUZ KAZALARI Parçalanan bir buz yüzeyinden nehre veya gö­le düşen bir kimseyi kurtarma işine girişme­den evvel kendinizi güvenliğe alınız Belinize sıkıca bir ip veya bu ışı görecek herhangi bir şey bağladıktan sonra, bunun diğer ucunu sa­hildeki bir direk veya ağaca sıkıca bağlayınız Eğer elinize bir merdiven, genişçe bir kalas ge-çirebilirseniz bunların...
BURUN KANAMALARINDA İLK YARDIM Kan solunumunu engelleyerek solunumu gü­venceye, kanamayı da kontrol altına alınız. • Kazazedeyi, başı iyice one eğilmiş, boyun ve göğüsteki dar giyecekleri gevşetilmiş ola­rak oturtun. • Kazazedeye ağızdan nefes almasını ve bur­nun yumuşak kısmını ıkı parmağı arasında sıkıştırmasını tavsiye ediniz. (kazazede için yorucu olursa sız devam etmeye hazır olu­nuz) • Kazazedeye,...
BULAŞICI HASTALIKLAR Organizmanın mikroplar veya virüsler tarafın­dan istilâsı sonucu ortaya çıkan enfeksiyon hâli olup, bir kişiden diğerine bulaşabilir ve salgınlara yol açar.Bu hastalıklar çocuklarda sık görülmekle bir­likte, büyüklere de bulaşabilir Doğrudan doğ­ruya, bir insandan diğerine geçebilir Bu tehli­keyi atlatmak için en ıyısı tecrittir. Hastalık, dolaylı olarak, dirençli bir mikropla, su veya...
BÖCEK SOKMALARINDA ÇEŞİTLİ TEHLİKE DURUMLARI Bazı böceklerin sokması tehlikelidir. Bunlar derecelerine göre, ağırdan hafife doğru şöy­le sıralanabilir: Eşekarıları, yabananları, balarıları, sivrisinekler, bitler ve pireler. • Sokmaların sayısı ve tekrarlanması, durumu ağırlaştırıcı etkenler olabilir. Bazen aynı bö­cek tarafından birkaç kez sokulan bir insan bu böceğe karşı aşırı duyarlı hâle gelerek, bir kez daha...
BÖCEK SOKMALARI Çevremizde en çok rastlanan böcek cinsleri, yaban arıları, karıncalar, bit, sivrisinek ve pire­lerdir. Bilinmesi Gereken Tüm böcek sokmaları bazen şu etkileri yapa­bilir: • Çok sık görülen alerjik reaksiyonlar (bunlar duruma göre basit ürtikerden öldürücü anafilaktik şoka kadar gidebilir); • Bazı böceklerin sokmasından ileri gelen ze­hirlenme; • Sürenfeksiyon (iğne yeri çeşitli mikroplar için giriş kapısı...
BOĞULMA Boğulma, vücudun dokuları için yeterli oksijen bulunmadığı zaman ortaya çıkan ve oldurucu olabilen bir durumdur Bu durum, solunan ha­vada yeterli miktarda oksijen bulunmayışın­dan ve solunum sistemindeki bir genel bozuk­luk ya da yaralanmadan kaynaklanabilir Solunum ve kalp hareketlerinin durmasıyla or­taya çıkan duruma asfıksı denir En sık rastla­nan asfıksı nedeni suda boğulmadır...
BİLİNCİNİ YİTİRMİŞ KAZAZEDE GENEL TEDAVİ Kazazedemn solunum yollarının açık oldu­ğundan emin olunuz.Gevşek, takma ya da protez dişlen çıkarıp kazazedemn ağzında­ki kan ya da kusmuğu temizleyiniz Boyun göğüs ve beldeki sıkı elbiseleri gevşetiniz. • Solunum zorlaşır ya da durursa hemen ya­pay solunuma başlayınız. • Kazazedemn bilincim yitirme nedenim be­lirlemek için kazazedeye iyi bir muayene...
BİLİNCİNİ YİTİRME KAZAZEDE Bilmemi yitirmek, beymn görevlerindeki bir aksama sonucu olur Bu durumun ağırlığı, ka­zazedenin ses ya da dokunma gibi uyarılara verdiği cevaplara bakılarak ölçülür. Kazazedenin durumundaki her değişikliği not etmek önemlidir çünkü, sonunda uygulanacak tedaviye yon vereceklerdir Bir kazazede ya iyileşerek ya da fenalaşarak aşağıda özetlenen aşamalardan geçebilir. Mümkünse doktora ya...
Bilinç Yitirme Nedir? Vücudun hareketleri ve işlevleriyle cevap ver­me seviyelerini sinir sistemi yönetir. Yarı bilinçlilik ya da bilinçsizlik, beynin normal faaliyetlerinde kazazede için tehlikeli olabilecek bir kesiklik olduğunu gösterir. Bilinç kaybının birçok sebepleri vardır, en yaygınları, kafa yaralanmaları, bayılma, kalp krizleri, bey­in sarsıntıları, boğulma, sara, şok, zehirlen­me, çocuk nöbetleri ve şeker...
Sayfa başına git