ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Son gün­lerde bu tür hastalıkların fazlalaştığı id­dia edilmektedir. Başlıca zührevi hasta­lıklar; bel soğukluğu, frengi ve şankroid yumuşak şankrdır. Bunların her biri kendi başlığı altında anlatılmıştır. (Aynı anda, birden fazla zührevi hastalık bu­laşabilir). Bir hastalığın zührevi olma­sının (yani, cinsel birleşmeyle bulaşabilmesinin) nedeni, etken organizmaların, üreme organlarının ısı ve nemliliğinden uzakta yaşayamamasıdır. Frengi, vücu­dun her bölgesine yayılabilir. Diğer ta­raftan, belsoğukluğu, genellikle yerelleşir. Her ikisi de insanda kolaylıkla teş­his edilebilir. Hiç kimse, penisindeki sert yarayı ya da üretrasından gelen ko­yu, cerahatli akıntıyı görmemezlik ede­mez. Her iki hastalığın, kadında teşhisi çok zordur. Bundan ötürü, kadınlar, bil­meden diğer kişileri de enfekte edebilir. Bir zührevi hastalıklar hastanesine dört erkeğe karşılık, bir kadının başvurması, kadınların bu hastalıkları daha güç tanı­dığını ve kadınlarda bu hastalıkların ola­ğanlığının, gerçekte, sayıların gösterdi­ğinden fazla olduğunu gösterir. Belirtil­diği gibi, frenginin sonuçları, gerek kişi, gerekse gelecek nesil için çok önemlidir. Belsoğukluğunun vakaların çoğunda da­ha az önemli olmakla birlikte, yine de uzun etkili zararları olabilir. Bu hasta­lıkların, bardak, havlu ya da tuvalet tah­tasından bulaşması çok seyrektir. Bulaş­ma yolları; cinsel birleşme, ender olarak da, dudağında aktif yarası olan biriyle öpüşmektir. Frenginin erken evrelerinde, penisilin, vakaların çoğunda etkilidir ve bir tek penisilin zerki, genellikle gonore tedavisine yeter.

zührevi hastalıklar
Genel kanıya göre, zührevi hastalıkla­rın, son yıllardaki artışının nedenlerin­den biri, bu hastalıkların artık ayıp ka­bul edilmemesinden ötürü, başvurma sa­yısının artması ve hastalıklı sayısının bu yüzden fazlalaşmış gibi görünmesidir. İkinci neden ise, modern dünyada yer değiştirmelerin fazlalaşması sonucu, enfekte bir kişinin geniş alanlarda, başka­larına da hastalık bulaştırabilmesidir. En büyük nedene gelince, bu, gençler ara­sında cinsel birleşmenin artmasıdır. En uygun önleyici çare, anne-baba ve dok­torların, gençlere daha fazla ve doğru cinsel eğitim sağlamasıdır. Bu eğitim, vaiz verme niteliğinden çok, objektif ve karşılıklı tartışma şeklinde olmalıdır. Zührevi hastalıklı erişkinlerin bir kısmın­da, davranış bozukluğu olduğu halde, çoğu, aklı başında ve gerekli eğitimi edin­dikleri takdirde, bu tür bir illeti kapma­yacak gençlerdir. Gençlerdeki cinsel ser­bestliğin nedeni, yalnız cinsel istek de­ğildir. Birçok erişkinin, cinsel birleşme nedeni, sigara içmelerinin nedeniyle ay­nıdır: Erişkin olduklarını kanıtlamak, an­ne ve babalarına karşı gelmektir. Sigara içmenin yaygın olduğu bir okulda, mü­dür, öğrencileri toplayıp, arkadaşça, si­gara içmenin sakıncalarını belirtmiş ve çok sigara içmek isteyenlerin, belirli saat­lerde, ufak bir okul odasında bu işi ya­pabileceklerini bildirmiştir. Bu konuşma­dan sonra, sigara içenlerin sayısı belirli bir şekilde azalmıştır. Cinsel eğitimde de, psikolojik faktörler göz önüne alı­nırsa, daha olumlu sonuçlar alınabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git