Sağlık Sözlüğü-L

LEĞEN KEMİĞİ KIRIĞINDA İLK YARDIM VE TEDAVİ LEĞEN KEMİĞİ KIRIĞINDA İLK YARDIM VE TEDAVİ • Kazazedeyi rahatlatınız. • Kazazedeyi, bacakları uzatılmış ya da onun için daha rahat olacaksa, dizleri hafif kıvrıl­mış ve altına katlanmış bir battaniye koya­rak sırtüstü yatırınız. • Eğer kazazede idrar çıkarma arzusu göste­rirse yapmamasını tavsiye ediniz; idrar, do­kular arasına kaçabilir. •...
KANAMANIN DURDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLER Yaraya asla düğüm atmayın Bu, çok zor, ıstı­rap verici ve zor bir yöntemdir. Ayrıca tehlike­lidir Örneğin, çok ıyı yerleştirildiği takdirde, konulduğu yerin altındaki kan dolaşımını ta­mamen durdurup, tam anlamıyla oksijensiz kalan hücrelerin ölmesine sebep olabilirsiniz Boğulan uzvu, bir saat sonra belki de kesmek gerekebilir Ayrıca boğulan uzvun...
Kazazedeyi rahatlatınız. ■ Kazazedeyi, bacaklan uzatılmış ya da onun için daha rahat olacaksa, dizleri hafif kıvrılmış ve altına katlanmış bir battaniye koyarak sırtüstü yatınnız.Eğer kazazede idrar çıkarma arzusu gösterirse yapmamasını tavsiye ediniz; idrar, dokular arasına kaçabilir. ■ Eğer hastaneye nakil hemen mümkün olacaksa kazazedeyi bir battaniye ile örterek ambulansın gelmesini bekleyiniz. ■ Eğer...
LUPUS. Lupus vulgaris: Derinin bir tü­berküloz enfeksiyonudur. Belirtileri: Deride, lupoma adını alan ufak bir kabartı belirir. Bu oluşum, yüzeyden biraz daha çıkıntılıdır ve gö­rünümü, elma peltesini andırır. Genel­likle yüzde belirmesine rağmen, vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Sık­lıkla, genç kadınlarda rastlanır. İyileşme oluştukça, kabuk dokusu, yüzde şekil bozukluklarına yol açar. Tedavi:...
L.S.D. (Lysergic Acid Diethylamide). Er-got türevi olan bir ilaçtır. Çok ufak dozlarda, beyni etkiler: 1 mikrogram/kg. kavrama bulanıklığı ve otonom sinir sistemi bozuklukları (anormal soğukluk veya sıcaklık duygusu gibi) ile başlayan ve görme hallüsinasyonları, endişe, per-seküsyon, depresyon ve hostolite hisleri ile konfüzyona varan belirtilere yol açar. Bu zehirlenme belirtileri, ilacın...
LÖKOTOMİ. Beyin kabuğunun ön bö­lümüyle diğer beyin bölgeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan liflerin yarı ya da tam olarak kesilmesi ameliyatıdır. İlk olarak, 1930 yıllarında, Portekizli Mo-niz tarafından, başka türlü iyileştirileme-yen akıl hastalıklarının tedavisi için or­taya atılmış bir yöntemdir. Çeşitli şekil­lerde uygulanabildiği gibi, liflerin kesil­me derecesi ve bölgesine göre de değişir.Bu ameliyatın...
LOHUSALIK HUMMASI (Puerperal humma - ateş). Geçen yüzyılın ortasına kadar, öldürücü bir septisemiydi. Boston­lu Oliver Wendell Holmes, hastalığın bulaşıcı olduğunu gözlemiş ve tanımla­mıştı. Viyanalı Semmelweiss da, doğum-haneye, çoğu zaman disseksiyon salon larından ya da herhangi bir diğer mik­roplu yerden, ellerini yıkamayıp, yardım etmeye gelenlerce hastalığın bulaştığını kanıtladı. Gerçekten, plasenta'nm rahim­den...
LİTOTRİSİ. Üretra'dan bir alet soka­rak, idrar torbasmdaki bir taşı parçala­yıp, kırıkların idrarla akıtılmasını sağla­ma ameliyatıdır. Bu işleme, litolapaksi adı da verilir. Taşların düşmesine yar­dımcı olduğu sanılan ilaçlara litagog de­nir. Taş erittiği iddia edilen ilaçlar ise litotriptik diye adlandırılır. Bu çeşit gö­revlerin yakıştırılmasma rağmen, sayılan ilaçların hiçbir etkisi yoktur. Ameliyatlarda alman litotomi...
LİNİMENT. Kas ve eklem ağrılarım gi­dermek amacıyla vücut yüzeyine sürülen yağlı ya da alkollü losyonlardır. Geçmiş­te, linimentlerin içinde, akonit, bella­dona, kâfuru, metil salisilat da bulunur­du. En sonuncusu dışında, diğer mad­deler zehirli olduklarından, günümüzde kullanılmaz. Piyasadaki bu tür losyonla­rın çoğunda, ağızdan alındığı zaman ro­matizmaya iyi geldiğinden, salisilatlar bulunur, fakat liniment'in asıl...
1915-1925 yıllan arasında salgılarına sık rastlanmış olan bir ansefalittir. O yıllardan beri an­cak tek tük vakalar halinde belirmiştir. Nedeni: Tam olarak bilinmemekle beraber, virüs olduğu tahmin edilmek­tedir. Belirtileri: Ateş, baş ağrısı, aşın duyarlık ve sinirlilik, diğer ansefalitlerde görüldüğü gibi felci andırır durumlar ve bazı vakalarda komaya varan uyuklama halidir. İyileşen vakalarda,...
Sayfa başına git