Depresyonu Tanıyor muyuz

Acı, elem ve keder insanlığın ortak duygularıdır. Bu duyguların insanın tüm varoluşuna egemen olduğu bir hastalık olan depresyon, sosyal ve kültürel etmen­lerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Olumsuz sosyal ve ekonomik koşulların depresyon riskini arttırdığı gösterilmiştir. Hatta psikososyal çevredeki olumsuz de­ğişimlerin dünyada depresyon artışına yol açtığı ileri sürülmüştür. Farklı kültürlerde yaşanan duygular farklı biçimde kavramsallaştırılmakta ve farklı biçimlerde çözüm aranmaktadır.
Her bireyin depresyonu, kendine özgü öyküsü olan bir hastalık sürecidir. Bu süreç ancak o kültürün içinden bakarak anlaşılabilir. Kültürler arası çalışmalar depresyon bulgularının farklı kültürlerde farklı biçimlerde karşımıza çıkabileceğini göstermektedir. Batı top­lumlarında depresyon belirtileri daha çok çökkünlük, kötümserlik, il­gi ve zevk kaybı olarak kendini gösterirken, doğu toplumunda psiko­lojik kaynaklı bedensel sıkıntılar, huzursuzluk, kaygı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ayrıca geleneğin en önemli bileşenini oluşturan dinî inançlar da depresyon seyrine etkide bulunur. Doğu toplumlarında görülen kadercilik ve tevekkülün olumsuz yaşam koşullarını kabul­lenmeyi kolaylaştırarak depresyon riskini azalttığı ileri sürülmüştür. İslam ülkelerinde intihar olaylarının az görülmesi de İslam dininde in­tiharın günah olmasıyla ilişkilidir.

Depresyon

Depresyon

Depresyon, yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. Bununla birlikte toplumumuzda yeteri kadar bilinmemekte ve gereği gibi tedavi edil­memektedir.
Depresyon yaygın bir hastalık olmasına rağmen, hastaların yak­laşık üçte biri hasta olduklarının farkında değildir. Ülkemizde, halkın genel olarak depresif bozuklukları normal saydığını, bu bozuklukla­rı olağan bir yaşam biçimi olarak algıladığını ve sonuçta depresyo­nu, tedavisi gerekli olan rahatsızlıklar içinde görmediğini söyleyebi­liriz. Hastalık olarak kabul edilse bile bu durumda çoğunlukla tıp dı­şı geleneksel, dinsel çare kaynaklarına başvurulmaktadır. Hastalığı­nın farkında olanların yarısı da uygun tedavi alamamaktadır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git