Plasentanın Yaptığı Gonadotrop Hormon

Hipofizden salgılanan ve cinsiyet organ­larının, daha doğrusu gonadların çalışma­larını düzenleyen faktörlere gonadotrop hormonlar denir. Folikül stimülan hormon (FSH), lüteinleştiren hormon (LH veya ICSH), laktojenik hormon (LTH) adını alan bu faktörler go­nadların gelişmesinde, ovulasyonun mey­dana gelmesinde ve memelerin süt salgı­lamasında önemli rol oynarlar.Hipofizden salgılanan ve serumdan eldeedilebildiği için şerik gonadotropin denen hormondan başka, gebe kadınlarda pla­sentanın yaptığı ve daha ziyade idrarda görünen bir hormon daha vardır. Plasentanın koryon villüsierinde yapılan bu hormona koryon gonadotrop hormon denir. Gebelik mahsulü rahim içinde yuvalanın çaya kadar, korpus luteum hormonu tara­fından korunur. Yuvalandıktan sonra, fetüs çevre koşullarını kendi ihtiyaçlarına göre kendisi ayarlar, yürütür ve anne organiz­masında derin ve köklü yapı ve fonksi­yon değişmeleri başlar. Bu değişmeler pla­senta hormonları yolu ile yönetilir. Koryon gonadotrop hormon da, plasentanın salgı­ladığı bu hormonlardan birisidir.Koryon gonadotrop hormon, yumurtlama­dan 10 gün sonra serum ve idrarda görün­meye başlar. Glikoprotein yapısında olan bu hormon, interstisyei hücrelerin gelişme­sine neden olur. Salgılanan hormonun bü­yük bölümü anne kanına geçer. Anne ka­nında ve idrarındaki yüksek seviyesi nede­niyle, biyolojik gebelik teşhisinde kullanı­lır. En erken olarak döllenmeden 15 gün sonra idrarla yapılan gebelik testinde (Pregnosticon testi), bu hormonun varlığı gebeliğin müsbet olduğunu gösterir. Ayrı­ca, mol gebeliki ve koryokarsinoma vaka­larında da bu hormo/i aşırı şekilde salgı­lanır ve gebelik olmadığı halde gebelik testleri sulandırılmış idrarlarda bile müs­bet çıkar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git