ŞİŞMANLIK NEDİR?

Birinci bölümde açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı, değil yalnız ülkeden ülkeye, aynı ülkede yaşa­yanlar arasında da değişik yapıda ve görünümlerde olan­lar az değildir demiştik. Bizde de halkımız bu değişik görünümlüleri birtakım sınıf veya tiplere ayırmıştır. Bunlar, zayıf, ince, normal, toplu, şişman ve çok şişman tiplerdir. Hemen hepimiz güncel hayatımızda bu tiple­re rastlamaktayız. Ayrıca, halkımızın bu değerlendir­meleri edebiyatımıza da mal olmuş; gerek şiirlerimizde ve gerek romanlarımızda bu kişiler birer tip haline gel­mişlerdir.
Kişileri zayıf, normal veya şişman diye sınıflandı­ran bu Ölçü nedir? Bu değerlendirmede iki husus etkili olmaktadır. Bunlardan birincisi kişinin dış ve estetik görünüşüdür. Ancak, bu Öznel bir değerlenlendirmedir ve kişisel görüştür. Yani, birisine göre söz konusu kişi şişmandır, diğer birine göre ise, hiç de şişman değil ve normaldir. İkinci ölçü ise, daha kesin bir değerlendir­medir. O da, boyuna, yaşına, cinsiyetine, yapı ve tipine göre, kabul edilmiş normal veya ideal kilodan ne ka­dar fazla veya ne kadar eksiktir?
sismanliknedirNe var ki, bu karşılaştırma veya değerlendirmede bilginler arasında görüş ayrılıkları vardır. Bu ayrılıklar şundan doğmaktadır; normalin üstünde kaç kilodan son­ra kişi şişman veya çok şişman kabul edilmelidir. Genel­likle bilginlere göre, normal veya ideal kilodan % 10 oranında fazla olanlar şişmandırlar, örneğin 60 kilo ol­ması gereken bir kişi 66 kilo ise, şişmandır. Diğer bazı bilginlere göre ise, % 15’den fazla şişmanlık sinindir. Ya­ni, 66 kilo yerine 69 kilo şişmanlık sinindir. Aşırı şiş­manlık Ölçüsü ise, bazılarına göre % 20 fazlası, diğer­lerine göre ise % 30’dan fazlası aşırı şişmanlık sınırı ola­rak kabul edilmektedir.
Şişmanlık, her ne kadar, genel olarak, besinlerden aldığımız enerji (kalori) ile, vücudun harcadığı enerji arasında meydana gelen bir dengesizlik ve bunun so­nucu olarak vücutta yağ birikimi ve kilo fazlalığı ola­rak bilinmekte ise de, bugün bilimsel açıdan şişman­lık, tedavisi gereken bir hastalık olarak kabul edilmek­tedir. Bugünkü görüşlere göre, kilo almada veya ver­mede, beslenme ve kalori konusu çok önemli olmakla beraber, vücutta yağ birikimini ve dolayısıyla şişman­lığı meydana getiren nedenler arasında hormonal den­gesizliğin ve ayrıca bazı faktörlerin, etkili oldukları ka­nıtlanmıştır. Bu nedenledir ki yani hormonal denge­sizlik ve diğer faktörler bazı şahısların çok yedikle­ri halde şişmanlamadıkları, bazılannda ise az yedikleri halde şişmanladıkları görülmektedir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git