VEREM

VEREM (Tüberküloz):
Nedeni:

Mycobacterium tuberculosis adlı basil enfeksiyonudur. Bu basilin çeşitli türleri vardır: İnsanda hastalık ya­panlar, insan ve sığır tipleridir. İnsan tipi, genellikle akciğerleri istila eder. Sı­ğır tipi, son yıllarda, çevre sağlığı koşul­larının gittikçe düzelmesi, sütün pastö­rize edilmesi, sığırın veremden korun­ması sonucu, çok seyrekleşmiştir. Bu tip basil, çocuklarda hastalığa yol açıp, lenf bezleriyle kemikleri enfekte eder. İnsan tipinde hastalık, mikroplu balgam ve ök­sürükle, sığır tipindeyse, enfekte sütle bulaşır. Akciğer vereminin yayılmasmdaki en etkili neden, insanların, kala­balık halde, bir arada yaşamasıdır. Sağ­lık koşulları düzeldikçe verem görülme sıklığı azalmaktadır.
Belirtileri:

Hastalığın görüldüğü bölgeye göre değişir.

Akciğer veremi:

Hastalık başladığında, genellikle fark edilmeyip, grip gibi ba­sit diğer bir hastalıkla karıştırılır. Ateş, öksürük, belki de hafif bir göğüs ağrı­sı olabilir. İlkel odak adı verilen hasta bölge iyileşir, sıklıkla kireçlenir ve ye­rel lenf bezleri yozlaşır. İlkel lezyon (Ghon odağı) ve enfekte olan lenf bez­lerine, hep birlikte ilkel (primer) kom­pleks adı verilir. Sağlam insanların bü­yük bir bölümünde, inaktif ilkel kom­plekslerin belirtilerine rastlanır. İkincil verem başlar, ya da basiller, ilkel odaktan yayılırsa, kan tükürmek (hemoptizi), kronik öksürük, soluk almay­la duyulan göğüs ağrısı, yorgunluk, iş­tahsızlık, özellikle geceleri terlemek ve kadınlarda da, âdetlerin kesilmesi belir­tileri ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe hasta kilo kaybeder.
Lenf bezleri Veremi:

Çocuklarda, en sık, boyun lenf bezlerinde görülür. Bun­lar, ağrısız şişerler, fakat patlamalarına ve akıntılarının deriden dışarı akmasma sık rastlanır. Bu şekilde ortaya çıkan boşlukların iyileşmesi çok zordur . Karın lenf bezlerinin hastalan­ması halinde, biraz rahatsızlık hissedil­mekle birlikte, bu bezler genellikle ko­lay iyileşip, pek belirti vermezler. Ka­rın vereminin yayılmasına pek rastlan­mamakla birlikte, bu gerçekleştiğinde, veremli peritonit oluşur.

verem

verem

Kemik veremi:

Akciğer, barsaklar ya da bademcikler gibi, ilkel odaklardan basil, kan yoluyla ikincil odaklardan biri olan kemiklere taşınır. Bu hastalık, lenf bezi veremi gibi, çoğunlukla çocuklarda gö­rülür. Ağrı, iştahsızlık  ve genel du­rumun bozulduğu dikkati çeker. Tipik bir belirti, gece sıçramalarıdır. Gecele­ri, hasta eklemi hareketsizleştirebilmek için, gündüz kasılmış olan kaslar, gev­şer ve uykudaki ufak bir hareket ağrılı olup, çocuğu uyandırır.  Omurların has­talanması halinde, bunlar çöküp, omur­ganın şekil bozukluğuna yol açarlar. Ge­nellikle diz ve kalça ekleminde görülen hastalık, bu eklemlerin sertleşmesine, bo­zulmasına ve şekil bozukluklarına yol açar.
Diğer hastalık bölgeleri:

Böbrek, idrar torbası, testisler, prostat veremi bilin­mektedir. Belirtiler, idrar yolları sistemi genel belirtileridir, Sistit, Piyelonefrit.Milier verem: Özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde, mikroplu materyelin yaygın­laşması görülebilir. Böyle bir durumda, çok sayıda ufak tüberküller oluşur ve bunlar, darı tanelerini andırdıklarından, milier tüberküller diye adlandırılır. Bu tüberküller, akciğerleri doldurur, ya da meninksleri kaplayıp, veremli menenjite yol açar.
Tedavi:

Streptomisin, paraaminosalisilik asid (P.A.S.) ve izoniazidin (I.N. H.) keşfi, verem tedavisini tamamen de­ğiştirmiştir. Eski tedavi sistemine giren, dinlenme, teiniz hava, iyi yiyecek ye­mek hâlâ uygulanmakla birlikte, bu et­kili ilaçların kullanılmasıyla, ölüm oranı büyük çapta azalmıştır. Geçmişte, sık uygulanan cerrahî tedaviye, günümüzde ender başvurulmaktadır. Zayıflatılmış ve­rem basili zerkiyle (B,C.G. aşısı) aktif bağışıklık oluşturabilmektedir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git